Register as a new user

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งาน ระบบให้คำปรึกษา ด้วยความยินดี
  ผู้ดูแลระบบ
Username:
Password:
Email:
หมายเหตุ: Email address ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่หรือขายให้กับผู้หาประโยนช์ในการค้า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องจากทางเว็บไซต์ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทันที และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตอบคำถามทุกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 4440 (ต่อ) 1740-9 โทรสาร. : 02 564 3156

...