Browse categories

  • ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 519 questions คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้น เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและความรู้ทางวิชาการสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยบริการดังกล่าวให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะฯ จึงมั่ืนใจได้ถึงความถูกต้องขอข้อมูล
  • บทความเผยแพร่ 509 questions บทความเผยแพร่
  • ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 559 questions
  • อุตสาหกรรมผลิตยา 536 questions
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องจากทางเว็บไซต์ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทันที และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตอบคำถามทุกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 4440 (ต่อ) 1740-9 โทรสาร. : 02 564 3156

...