อยากให้ทางศูนย์ ช่วยสรุปข้อมูลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงหกเดือนล่าสุดค่ะ

0 votes
asked in ผลิตภัณฑ์สุขภาพ by champoo (0 points)

        เนื่องจากเคยได้รับข้อมูลผ่านมาว่า ทาง อย. ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ปราบปรามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จึงอยากให้ทางศูนย์ฯ ช่วยสรุปข้อมูลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงหกเดือนล่าสุดค่ะ

ชมพู่

1 Answer

0 votes
answered by administrator (0 points)

          เรียนคุณชมพู่ เนื่องด้วยเรื่องดังกล่าวทางคณะเภสัชศาสตร์ มีบุคลากรที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว คือ อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ซึ่งมีบทความเพื่อใช้อธิบายข้อมูลความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปีนี้ จำนวน 4 เดือนคือ เดือนมกราคม - เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 รายการต่อไปนี้

  1. สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
  2. สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  3. สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  4. สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

และบทความแนะนำ

  1. การสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องจากทางเว็บไซต์ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทันที และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตอบคำถามทุกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 4440 (ต่อ) 1740-9 โทรสาร. : 02 564 3156

...